سازه های صنعتی

شکل ستون‌ها

شکل ستون‌ها

شکل ستون‌ها 720 720 مگاسرو

نیمرخ (پروفیل) نورد نیمرخ (پروفیل) نورد شده شامل انواع تیرآهن‌ها و قوطی‌ها: بهترین پروفیل نورد شده برای ستون، تیرآهن با پهن یا قوطیهای مربع شکل است؛ زیرا از نظر مقاومت…

بیشتر بخوانید

طراحی با توجه به روش مهاربندی

طراحی با توجه به روش مهاربندی 770 420 مگاسرو

تمام ساختمانها باید برای مقاومت در برابر نیروی زلزله و باد و یا دیگر نیروهای افقی صلب شوند سیستم صلب کننده باید: نیروهای جانبی را به فونداسیون منتقل کند. تغییر…

بیشتر بخوانید

طراحی ساختمانهای فولادی

طراحی ساختمانهای فولادی 770 420 مگاسرو

انتخاب نوع مقطع، روش ساخت، روش بهره‌برداری و محل ساخت ساختمان، خصوصیات و ویزگیهای متنوعی برای ساخت اسکلت باربر یک ساختمان بوجود می‌آورد. مزیتهای هر سیستم سازه ای و مصالح…

بیشتر بخوانید

Call Us

+30 0800 390 9292

E-mail

luxurylaw@movedo.eu

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.