مقالات پزشکی

ورزش همگانی

ورزش همگانی 960 740 مگاسرو

این یک تست است شکل سطح مقطع ستون‌ها معمولا به مقدار و وضعیت بار وارد شده بستگی دارد. برای ساختن ستون‌های فلزی از انواع پروفیلها و ورقها استفاده می‌شود. عموما…

بیشتر بخوانید
شکل ستون‌ها

شکل ستون‌ها

شکل ستون‌ها 720 720 مگاسرو

نیمرخ (پروفیل) نورد نیمرخ (پروفیل) نورد شده شامل انواع تیرآهن‌ها و قوطی‌ها: بهترین پروفیل نورد شده برای ستون، تیرآهن با پهن یا قوطیهای مربع شکل است؛ زیرا از نظر مقاومت…

بیشتر بخوانید

Call Us

+30 0800 390 9292

E-mail

luxurylaw@movedo.eu

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.