اپلیکیشن

طراحی با توجه به روش مهاربندی

طراحی با توجه به روش مهاربندی 770 420 مگاسرو

تمام ساختمانها باید برای مقاومت در برابر نیروی زلزله و باد و یا دیگر نیروهای افقی صلب شوند سیستم صلب کننده باید: نیروهای جانبی را به فونداسیون منتقل کند. تغییر…

بیشتر بخوانید

Call Us

+30 0800 390 9292

E-mail

luxurylaw@movedo.eu

© 2018 All rights reserved Movedo Theme. We do move your World.